May

2017Актуализации

Обща инструкция за правене на актуализации (MS Word file)

Условия за актуализация

програма за отдалечена помощ

Актуализация за продукт Заглавие Дата Дeтайли
1

Двустранно счетоводство

01.03.2017 г. Нова версия за 2017 г. 01.03.2017 Покажи Скрий
04.02.2016 добавена е опция за подаване на дневници и декл за м.01 по стария формат.

30.01.2016 Добавена е актуализация касаеща промените в правилника за прилагане на ЗДДС от 29.01.2016.


19.02.2014 г. Добавена е проверка за регистрация по ДДС за контрагентите в екран добавяне на контрагент. След въвеждане на булстат или номер по ддс натиснете F2 ако има регистрация ще се попълни номера по ддс. Работи и за чуджи фирми.

27.01.2014 г. Качена е актуализация за 2014г. с отразени промените в ЗДДС - изисква платена годишна актуализация за 2014г.
- отразени са промените по ЗДДС касаещи режим на касаова отчетност на ддс
- отразени са промените по ЗДДС касаещи сделките по чл. 163а (обратно начисляване)
- усокрен е алгоритъм структурен тест и обнови станцията

Актуализацията ще изисква платена годишна такса. Моля прочетете условията публикувани в сайта.

15.03.2013 Качена е актуализация за 2013г.
- добавена е опция за референтен номер (може да се използва, за да се проследят документите по даден договор, лизинг и тн)
- добавена е функционалност за следене на маржа на туроператорите и излисляване на ддс-то при финализиране на сделката / пътуването
- добавена е фунционалност за стартиране на сесия за отдалечена помощ с екипа на ранком
- добавени са вид сделки 41 и 42 , които позволяват да се начисли ДДС в месец различен от осчетоводяването на основата (то става с вид док. 00 вид сделка 01) и за нуждите на дневника програмата автоматично изчислява основата. Може да се ползва и за протоколи.

- други подобрения в модул склад.

- следваща актуализация ще бъде качена на 22.03.2013

19.02.2013 Актуализацията за 2013г ще бъде качена на 25.02.2013

05.03.2012 Актуализацията за 2012 изисква ключ и платена такса за подръжка.

- пуснете обнови станцията, структурен тест
- във всяка фирма преди да започнете работа пуснете индексиране
- формата на файловете за дневници по ЗДДС отговаря на исикванията на НАП публикувани м.02.2012
- улеснен запис на файлове за дневници по ЗДДС в папка на локален дист, структурирана с поддиректория за всяка фирма
c:\fsd_dds\ime na firma
- добавен печат на мемориален ордер (клавиш f9) в екран счетоводство въвеждане на документи
- добавена възможност за бърз достъп до склада през екран въвеждане (ако се обработват документи за услуги и касаещи склада )
- търсене по част от име във валутна партида въвеждане
- проверка за дублиране на операция (по дебита на 41 група или по кредита на 40) с цел избягване на повторно включване на документ в дневник по ЗДДС


08.03.2011 Aктуализация на VIES декларацията по отношение на освободени сделки.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.01.2011 Нанесени са корекции в съответсвие с промените в ЗДДС
Добавен е екран за закриване на няколко фактури от един контрагент в Счетоводство въвеждане. - Активира се с F5
Добавена е опция за качване на 20% ддс в екран Склад - приход
В Сервиз- описания и настройки - настройки за склада е сложена опция да се избере по каква средна цена се работи.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.02.2010 Нанесени са корекции по справка декларация, покупки и продажби ЗДДС

Добавена е нова функционалност на сметка - "Количествена партида" Позволява да се водат количествени партиди
в Счетоводство без да е необходимо да се минава през модула склад. Може да се използва горива, материали и тн

Справка Салда по партиди е добавена опция - количествена партида

Бързото плащане по каса с клавиш F8 - вече работи и във фирми , които не са регистрирани по ЗДДС

В модул счетоводство е добавена опция да не се осчетоводява отписването на продадените стоки ( прави се от счетоводителя)

Добавено е търсене по част от име на партида други в екран въвеждане клавиш -F4

и др.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.07.2009 Актуализирана проверката в дневници по ддс и процедура индексиране.


15.05.2009 Доработена е проверката за некоректни сметки в индексиране.
Справка оборотна ведомост по подразбиране да излиза за периода за който са пуснати салда и без нулевите сметки


08.04.2009 Проверката за некоректни документи проверява и за празни дати на документ
Печат в номенклатура други
Проверка за осчетоводени фактури в предходен период (ддс дневници) търси само по контрагент-фактура (преди имаше и дата),
защото понякога една и съща фактура погрешка се осчетоводява с различни дати и проверката изпуска дублажа

25.02.2009 Добавена възможност при създаване на НОВА ФИМРА да се копират напълно данните от вече съществyваща фирма.
Тази функция е удобна при правене на годишното приключване (нов период) за фирмите. Вместо да се прави архив
от текущата фирма и да се възстановява в новата фирма - може директно при създаването на новата фирма да се
насочи от коя база данни да копира данните. Пример работим във фирма 'rankom' и за нуждите на прехода правим
'rankom08' при създаването на която указваме да се копира от 'rankom' - така не е необходимо да правим архив
в 'rankom', който после да възстановим в 'rankom08'


23.02.2009 Нанесени промени в баланса - салдата на активно-пасивните сметки се взимат от партидите
дебитните салда за актива, кредитните салда за пасива.


23.02.2009 Бутон f5 в екран влагане - добавени колони в помощен екран номенклатура в склад влагане - за да се вижда кой артикул с
коя прикл. сметка е насочен

23.02.2009 Нанесени корекции в спаравка Оборотна ведомост в Склад - сумарно артикули по складове.


23.02.2009 Добавена е справка Движения и наличност за артикул по складове, показва движения на артикули по складове само
количествено.

19.02.2009 Добавена е възможност кредитните известия от склад да се осчетоводяват като фактури и салдата им
да се виждат в салда по контрагенти / за да може ръчно са се срещнат с дадена фактура/


13.02.2009 Добавена е възможност Салдата по фактури на контрагентите да се изчисляват динамично
при разнасяне на плащанията. По този начин в екран въвеждане на документи при натискане на F4
се виждат актуалните салда /към момента/ на контрагентите без да е необходимо да сте пуснали
Салда и Обороти преди това.


13.02.2009 Добавена е възможност за зареждане на складови документи аналитично от друг софтуер.
Това е подходящо за клиенти, който водят складова наличност на фирми работещи със
софтуер за склад.
За целта е необходим импортен файл с определени параметри,които за дефинирани в екран импорт.
Главно меню - Импорт - Зареждане на складови и счетоводни документи от текстов файл


10.02.2009 Добавена е възможност номерата на счетоводните операции да се номерират
автоматично за регистъра в който са взети. За целта е необходимо да се зададе
начален номер на операция за всеки регисър. Това става в Главно меню - База данни -
Номенклатура на регистрите - за всеки регистър има отделен брояч на операциите.
Тази схема на работа е подходяща за клиенти, който на вкарват документи едновременно
в един регистър от няколко работни места в мрежа.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.10.2008 Баланс,ОПП,ОПР с възможност да се изтеглят настройки от избрана фирма.

28.06.2008 Марж (при търговците на автомобили)

28.06.2008 Баланс и ОПП

28.01.2008 Екран за въвеждане на документи в Счетоводство - добавени са нови функции
F6 - повтаря последния въведен документ - като се сменят само партидите по
дебита и кредита и стойноста на операцията. Примерно при последователно
осчетоводяване на десет документа за покупки (наем,телефон,ток,вода,интернет ...)

28.01.2008 Дневници по ДДС - добавена е проверка за осчетоводени фактури с повече от един
документ, което е допустимо, но може да доведе до дублиране на фактура в дневника.

28.01.2008 Сменен е регистриращия ключ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Начало на списъка 01.08.2008


2

ТРЗ - КАДРИ - НОИ

03.05.2017 -Отразени са промените в уведомленията по чл.62 в съответствие с програмата на НАП за трудовите договори от 02.05.2017 г. 03.05.2017 Покажи Скрий
25.04.2017 Промени при изчисляване на МОД при СИРВ за период по дълъг от един месец.Моля, прочетете т. 16 от Сервиз- Въпроси.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.04.2017 - Качена е версия с промяна на Уведомленията с код по ЕКАТТЕ Моля, прочетете т..15 от Сервиз-Въпроси.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.03.2017 -Добавен вид осигурен по чл.4, ал.9 от КСО код 96.
В Картотеката не се въвежда заплата , избира се в поле категория персонал 0 -като самоосигуряващ се ,зпалата 0 ,продължителност 8 часа, поле максимален доход за СО се пище 460.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.02.2017 - Отразени са промените в декларация 1 за лицата на граждански договори.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.02.2017 - Отразени са промените в декларация 1 за обезщетенията по чл. 222 , ал.1.
Не е нужно да се пускат структурен тест и обнови станцията.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.02.2017 - Отразени са промените в декларация 1 за лицата на ДУК и втори трудов договор осигурени на максимума на друго място.
Не е нужно да се пускат структурен тест и обнови станцията.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.02.2017 - Корекция в декларация 1 за самоосигурените лица.Годишен отчет за статистиката за 2016 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.01.2017 - Качена е версия с новата декларация 1 за 2017 година.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.01.2017 - След получаване на регистриращ ключ направете следното:
1. Пуснете от Сервиз - !!! Сервиз на базите данни!! - Структурен тест - и Обнови станцията . Пуска се еднократно от коя и да е фирма. Ако работите в мрежа от всяко работно място се пуска Обнови станцията.
2. Във всяка фирма се пуска индексиране.
3. Ако в съответната фирма сте в месец 01.2017 - пускате от Сервиз- Актуализация на данните за 2017 - Актуализация.
С версията за 2017 може да се работи и за 2016 г. Версията не изисква приключен месец 12.2016 година.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.12.2016 - Добавен е 02.01.2017 като почивен ден. Моля, пуснете във всяка фирма индексиране.
------------------------------------------------------------------------------------------
19.12.2016 -Изравняване на данъка за 2016 г.
------------------------------------------------------------------------------------------
16.11.2016 -Обезщетения по чл. 222 ал. 1 - особени случаи.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.10.2016 -Добавена е възможност за печат на Приложения № 9,10 и 11 и за корекция на болнични и майчинство за минали месеци.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.08.2016 -Отстранен е проблема с приложение №11 за самоосигуряващите се лица.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.06.2016 -Нанесени са актализации във формата за болничните при болнични без стаж и застъпващи се болнични.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.06.2016 -Нанесени са актализации във формата за болничните във връзка с версията на НОИ от 31.05.2016.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.05.2016 - Добавени са нови длъжности , съгласно промените в програмата на НАП за трудовите договори.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.05.2016 - Пуснете обнови станцията и във всяка фирма пуснете индексиране за добавяне на новите длъжности.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.05.2016 -Промени при сумираното работно време.Нощният труд и часовете в приравнен нощен труд се изплащат ежемесечно и са извадени от часовете в извънреден труд.Моля, прочетете точка 14 от Сервиз-Въпроси.Отстранен е проблема с минусовия приравнен нощ.тр
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.05.2016 -Промени при сумираното работно време.Нощният труд и часовете в приравнен нощен труд се изплащат ежемесечно и са извадени от часовете в извънреден труд.Моля, прочетете точка 14 от Сервиз-Въпроси.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.04.2016 - Отразвни са промени в болничните във връзка с последната версия на НОИ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.04.2016 - Отстранен е проблема с дните при болнични трудова злополука и бременност и раждане.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.2016 Направете следното:
1. Във всяка фирма пуснете индексиране.
2. От картотеката сменете код 23 на 128 в случаите ,че саммосигуряващия се е избрал да се осигурява за болнични.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.02.2016 - Качена е нова версия с възможност при сумирано работно време да се избере изплащане на договореното възнаграждение при изработени часове над нормативния брой за месеца.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.02.2016 Направете следното през Данни за фирмата и настройка - Периоди на сумираното работно време , иберете - Изплащане на договореното трудово възнаграждение при повече отработени часове.В този случай програмата изчислява заплата по-договор независимо от часовете.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.02.2016 - Качена е нова версия с възможност за подаване на промни в обстоятелства .Отстранени са проблеми с майчинството.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.02.2016 - Качена е нова версия ,в която са отразени промените в Декларации 1 и 6.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.02.2016-Качена е нова версия ,в която са отразени промените в Декларации 1 и 6.
Направете следното:
1. Ако предната версия Ви е от 02.02.2016 г. може да не пускате <Структурен тест>
иначе задължително пускате <СТРУКТУРЕН ТЕСТ> и <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА>
2. Пускате ИНДЕКСИРАНЕ във всяка фирма.Програмата добавя код 040 и променя в Картотеката вид осигурен 21 на вид осигурен 040. За самоосигуряващите се код 23 ,вече не се подава декларация 1.Дата в декларация 6 на изплатени/начислени заплати е посления календарен ден в месец на изплащане/начисляване.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.02.2016 - Качена е нова версия с формата за приложение № 11 за самоосигуряващи се.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.02.2016 - Качена е нова версия с формата за приложение № 11 за самоосигуряващи се.
01.02.2016 - Качена е нова версия.Отстранени са някои проблеми с формата на болничните.Качен е формата за Приложения № 2 до № 8 за майчинството.В процес на разработка е формата за самоосигуряващите се.
1. От Сервиз-!!! Сервиз на базите данни!! - пускате еднократно от коя и да фирма <СТРУКТУРЕН ТЕСТ> и <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА> .Ако работите в мрежа от всяко работно място се пуска <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА>.
2. Във всяка фирма пускате от Сервиз <ИНДЕКСИРАНЕ> и от Сервиз - "Актуализация на данните за 2016"..
3.С верисията може да се изготвят ведомостите за заплати за 01.2016 г.
4. За създаване на файла за болничните попълнете от -Създаване на файл за болнични - Данни за осигурителя.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.01.2016 - Качена е нова версия.Отстранени са някои проблеми с формата на болничните.Качен е формата за Приложения № 2 до № 8 за майчинството.В процес на разработка е формата за самоосигуряващите се.
1. От Сервиз-!!! Сервиз на базите данни!! - пускате еднократно от коя и да фирма <СТРУКТУРЕН ТЕСТ> и <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА> .Ако работите в мрежа от всяко работно място се пуска <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА>.
2. Във всяка фирма пускате от Сервиз <ИНДЕКСИРАНЕ> и от Сервиз - "Актуализация на данните за 2016"..
3.С верисията може да се изготвят ведомостите за заплати за 01.2016 г.
4. За създаване на файла за болничните попълнете от -Създаване на файл за болнични - Данни за осигурителя.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.01.2016 - Качена е врсията за 2016.Правите следното:
1. От Сервиз-!!! Сервиз на базите данни!! - пускате еднократно от коя и да фирма <СТРУКТУРЕН ТЕСТ> и <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА> .Ако работите в мрежа от всяко работно място се пуска <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА>.
2. Във всяка фирма пускате от Сервиз <ИНДЕКСИРАНЕ> и от Сервиз - "Актуализация на данните за 2016"..
3.С верисията може да се изготвят ведомостите за заплати за 01.2016 г.
4. За създаване на файла за болничните попълнете от -Създаване на файл за болнични - Данни за осигурителя.
5. Файловете за приложения № 10 и №11 са в процес на работа и ще бъдат качени в следващите версси.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.01.2016 - Корекции в служебната бележка за самоосигуряващите се полагащи личен труд.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.01.2016 - Добавени са нови длъжности в сила 01.01.2016. Пуснете от Сервиз - Сервиз на базите данни - Обнови станцията.Във всяка фирма пуснете - Индексиране.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.12.2015 Отстранен е проблема с доброволноте застраховки при годишното изравняване на данъка.
Пуснете от мено "Годишен ДОД" - Създаване на данни за годишния доход и след това - Изчисляване на годишния данък,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.11.2015 - Данъчните облекчения се въвеждат от меню "Годишен ДОД" - Въвеждане на данъчни облекчения- въвеждат се бр.деца сумата за 1 дете е 200 лв. ,за 2 -400,за 3 и повече деца 600. За деца с група инвалидност за всяко дете по 2000 лв.След което се пуска изчисляване на данъка.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.10.2015 ВАЖНО! Отсранен е проблема при смяна на фирма.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.10.2015 - Качени са еднодневните трудови договори.Правите следното:
1. Сервиз - Актуализация на данните за 2015.
2.В картотеката въвеждате лицата със система на заплащане 6 , работното време 8 часа , заплата за 1 час.Вид осигурен 97 или 971 Код за ДОД 01 има данък по ЗДДФЛ..
3. Правите график , както за лицата по чл.114 .Прочете от въпроси т.9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.09.2015 - Качени са новите служебни бележки за удържания данък по трудови правоотношения и сметката за изплатени суми за лицата на хонорар.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.07.2015 - Нова оптимизирана версия.Моля, проверявайте новопостъпили, напуснали и самоосигуряващи с лица.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.06.2015 - Промени във връзка с минималната заплата от 01.07.2015.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.04.2015 - Отразени са промените при печат на Приложение 15 за болничните.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.03.2015 - За да направите дадена фирма архивна моля, прочетете точка 13. от Въпроси.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.03.2015 Качени са промените в декл.1 и 6 в Наредба Н-8 в ДВ бр.14 от 20.02.2015 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.02.2015Правите следното:
1. От Сервиз- Сервиз на базите данни пускате структурен тест. Теста се в коя и да е фирма и програмата оправя данните във вчки фирми.Ако работите в мрежа от всяко работно място пускате обнови станцията.
2. Във всяка фирма пускате от Сервиз - индексиране.
3. За сумираното работно време от Сервиз - Данни за фирмата и настройки - Периоди на сум.работно време освен въвеждане на периодите изберете и дали да плащате пълния размер на заплата при по-малко отработени часове.
4. Пускате изчисление.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.02.2015 Качена е версия с Деклараци 1 и 6 за 2015 г.Теставайте декларациите с програмата на НАП версия 7.02
Правите следното:
1. От Сервиз- Сервиз на базите данни пускате структурен тест и обнови станцията. Пускат се в коя и да е фирма и програмата оправя данните във вчки фирми.Ако работите в мрежа от всяко работно място пускате обнови станцията.
2. Във всяка фирма пускате от Сервиз - индексиране.
3. Пускате изчисление.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
23.01.2015 Правите следното:
1. От Сервиз- Сервиз на базите данни пускате структурен тест и обнови станцията. Пускат се в коя и да е фирма и програмата оправя данните във вчки фирми.Ако работите в мрежа от всяко работно място пускате обнови станцията.
2. Във всяка фирма пускате от Сервиз - индексиране.
3. Пускате изчисление.
--------------------------------------------------------------------------------------
23.01.2015 Правите следното:
1. От Сервиз- Сервиз на базите данни пускате структурен тест и обнови станцията. Пускат се в коя и да е фирма и програмата оправя данните във вчки фирми.Ако работите в мрежа от всяко работно място пускате обнови станцията.
2. Във всяка фирма пускате от Сервиз - индексиране.
3. Във фирмите , в които сте в месец 01.2015 г. от Сервиз изпълнявате -Актуализация на данните за 2015.
4. За фирмите , които работят на сумирано работно време повече от 1 месец от Сервиз- Данни за фирмата и настройка през бутон Периоди за сумирано работно време попълнете периодите.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.01.2015 Програмата автоматично подменя код за вид доход 101 с код 30714.Ако искате да промените кода от меню "Хонорари" - Актуализация на код за вид доход, може да промените кода. Има възможност за промяна на зададено ЕГН.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.12.2014 Качени са новите служебни бележки за данъка по ЗДДФЛ.Добавени са 02.01.2015 и 24.01.2015 ,като почивен ден и работен ден.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.12.2014 Отстранен е проблема при създаване на данни за годишно изравняване на данъка.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.11.2014 В платежна ведомост-аналитична е добавена възможността печата на общата ведомост да е по поделения.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.07.2014 От меню - сервиз - данни за фирмата и настройки сме добавили (почти най-долу) отметка, която включва в т.31 от Декларация 1 дохода по чл.24 от ЗДДФЛ, а ако не е маркирана по подразбиране се взима дохода по чл.42 за самооосигуряващите се, които полагат личен труд.

08.04.2014 Oтстранен е проблема с формата при печат на допълнителното споразумение.Пуснете обнови станцията.
04.11.2014 В платежна ведомост-аналитична е добавена възможност за подреждане на лицата по азбучен ред,по длъжност и по ЕГН.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.04.2014 - Пуснете от сервиз - сервиз на базите данни- структурен тест и обнови станцията.Във всяка фирма пуснете индексиране.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.03.2014 - Пуснете от сервиз - сервиз на базите данни - обнови станцията.Във всяка фирма пуснете индексиране
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.01.2014 - Актуализация за 2014.
1. От Сервиз - Сервиз на базите данни пускате последователно структурен тест и обнови станцията. Ако работите в мрежа от всяко работно място пускате обнови станцията.
2. Във всяка фирма пускате от индексиране.Ако текущия месец е 01.2014 от Сервиз изпълнете - Актуализция на данните за 2014.
3. В Декларация 6 за 01.2014 с осигуровките за 01.2014 данъка ще е 0, на екрана ще излезнат попълнени полета месец 12 и година 2013 ,за днъка по чл. 42 от ЗДДФЛ и ще се попълни вид плащане 8, данъка за 12-ти месец и дата на изплащане начисляване 31.01.2014.
4. В меню Обработки - Бреме.и ражд.от 135-410,Обезщет.15д.за баща,Обезщет до 2 г. е добавено новото обезщетение при осиновяване на дете от 2-5 годни съгласно чл. 164б , ал.1 от Кодекса на труда и чл.53а от КСО.
5. В Служебната бележка - годишна за лицата с доходи от друга стопанска дейност,
може да маркирате поле "Сумиране на брутния доход" ,в този сличай в бележката излиза брутния доход а не облагаемия по чл. 29 от ЗДДФЛ както е публикувана бележката в страницата на НАП.Направен е и новия вид на Справката за изплатени доходи на физическите лица.
6.Разработена е и опция за сумирано работно време за период по дълъг от един месец.Прочетете т.10 във Въпроси.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.01.2014 - Задължително пуснете структурен тест и обнови станцията.Във всяка фирма пуснте индексиране.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.11.2013 - След изтегляне на актуализация пуснете структурен тест и обнови станцията.Във всяка фирма пуснте индексиране.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.11.2013 След изтегляне на актуализация, пуснете обнови станцията. Във всяка
фирма пуснете индексиране.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.10.2013 Отстранен проблем при създаването на графици.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.09.2013 Ако датата на изплащане на сметката е след 30.09.2013 , програмата автоматично не удържа данък.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.05.2013 Отразени са промените за болничните от 01.05.2013 съглано изискванията на НОИ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.03.2013 Пуснете от сервиз - сервиз на базите данни - обнови станцията . Във всяка фирма пуснете изчисление. За да излизат фишовете с осигуровки от работодателя маркирайте полето печат на осигуровките от работодателя.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.03.2013 Добавени са кодове 28 и 29 за годишната справка по чл. 73. Сменен е 11.05 работен ден на 18.05. За да се появят кодовете в справката и за промяна на работните дни пуснете във всяка фирма индексиране.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.02.2013 Във връзка с многото запитвания за здравните осигуровки за дните в неплатен отпуск ,при изчисляване на заплатите е добавена възможност за избор.Ако версията вие след 05.02.2013 не пускайте структурен тест и обнови станцията пуснете изчисление
28.01.2013 Ако имате последна версия от 23.01 пуснете само обнови станцията.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.01.2013 Минете през актуализация за 2013 .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.Ф01.2013 Отсраненни са някои проблеми от версията от 21.01.2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.01.2013 Направете следното:
1. Пуснте структурен тест и обнови станцията .Пуска се едноктано от коя и да е фирма.
2. Във всяка фирма пускате индексиране. Ако сте в месец 01.2013 от сервиз изпълнте т. Актуализация на данните за 2013.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.01.2013 Правите следното:
1. Във всяка фирма пускате индексиране. В справката за дължими осигуровки по параграфи са събрани сумите в новите кодове.Ако маркирате стари кодове ще ви излезнат сумите разделени по старите кодове.
2. Дискетата за болнични се прави като се задава периода на представяне на болничните и майчинството пред работодателя и се кликва на бутон <СЪЗДАВАНЕ>. Важно ! За майчинството до сега не се изскваше входяща дата затова преди да правите дискета моля въведете от обработки -преглед и корекция на болнични и майчинство за текущия месец входящата дата.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.11.2012 - Ако имате такъв случай направете следното:
1. От сервиз- актуализация на данните за 2012 изпълнете актуализация.
2. В картотеката избирате код за вид осигурен 82 или 821 взависимост дали лицето е родено преди или след 1960 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.09.2012 В Справки - кадри в Справка по месторабота и длъжност , при избор на поле "Справка с образование и срок на договора" излиза новата справка.
-------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2012 Направете следното: (Само за гр. Варна)
1. От БД- заплати - Празнични дни и дни които се отработват въведете 15.08 .2012 като почивен ден.
2. От Сервиз - Статистически - поправте работните дни на 22.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.05.2012 Направете следното:
1. От сервиз-сервиз на базите данни -пускате структурен тест и обнови станцията ( еднократно в коя и да е фирма)
2. Във всяка фирма индексиране.
3. От обработки - Обезщетения и допълнителни възнаграждения в поле "Командировъчни" добавяте сумата над двукратния размер .Програмата изчислява осигуровки за ДОО и данък по ЗДДФЛ. Осигуровки за здравно осигуряване върху командировъчните не се начисляват.
4. Ако искате командировъчните да се удържат (т.е ако са платени на лицето) от Сервиз- Данни за фирмата и настройка - маркирайте поле "Удържане на командировъчните"
5. В декл.1 за съответното лице се генерират 2 записа единия е с осигуровки за ДОО , а другия само със здравно осигуряване. (При разлика в осигурителния доход и дохода за здравно осигуряване се подават 2 записа)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.04.2012 - Направте следното:
1. От сервиз-сервиз на базите данни -пускате структурен тест и обнови станцията ( еднократно в коя и да е фирма)
2. Във всяка фирма индексиране.
3. От меню - Дискета за болнични - Данни за придружителното писмо - Данни за приложение 15 попълнете името и фамилията на длъжностното лице
05.04.2012 - Моля, тествайте само файл POPO2007.TXT
02.04.2012 - Качен е новия формат за болничните.
1. От сервиз-сервиз на базите данни -пускате структурен тест и обнови станцията ( еднократно в коя и да е фирма)
2. Във всяка фирма пускате индексиране.Изчисление на заплатите.
Във връзка с боничните, ако не сте въвеждали входящ нонер и дата , от Обработки-Преглед и корекции на блонични и майчинство за текущия месец - може да въведете входящия номер.
В страницата на НОИ има тестване on line преди да носите данните в НОИ моля, тествайте .
13.02.2012 .
1. Пускате структурен тест и обнови станцията. Във всяка фирма пускате индексиране.
2. За фирмите , в които сте в 01.2012 г. от сервиз пуснете Актуализация на данните за 2012 .
3. При корекции за минал месец или при изплащане на обезщетения по чл. 222, ал 1 , които не са от първо число на месеца, зот екран НАП - ДЕКЛ 1 И ДЕКЛ 6 - задължително пускате "Корекции за минал има" вече има добавен бутон корекция за декл. 6. Програмата изчислява разликите в декл. 6 .
3

Хонорари

28.01.2013 Нова сметка за изплатени суми.Нова служебна бележка. 28.01.2013 Покажи Скрий
За промените за 2013 направете следното
1. От сервиз - !!! Сервиз на базите данни!!! изпълнете структурен тест и обнови станцията . ( Прави се еднократно и променя всички фирми.)
2. Във всяка фирма пуснете индексиране и от сервиз - Актуализация на данните за 2013.
4

Платежни

02.11.2016 г. - Въведени са новите сметки на НАП 02.11.2016 Покажи Скрий
01.11.2016 г. - Въведени са новите сметки на НАП - Във всяка фирма пуснете индексиране.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.04.2014 г. - Отстранен е проблема булстата при самоосигуряващи се.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.03.2014 - Изтеглете актуализация на платежните и направете следното:
1. От сервиз - сервиз на базите данни пуснете <Структурен тест> и <Обнови станцията>. Пуска се еднократно от коя и да е фирма.
2. Ако работите в мрежа от всяко работно място пуснете <Обнови станцията>.
3. Във всяка фирма пуснете индексиране.
4. В База данни е въведена нова номенклатура Сметки на НАП , когато правите новите платежни към бюджета в поле Платетете на с F2 , излизат сметките към НАП .Избирате сметката за съответния град и вид плащане.
5

TManager склад магазин

Актуализация на Tmanager склад- магазин 01.02.2012 Покажи Скрий
6

Tmanager+

14.05.2015 г. Добавени нови функции 15.05.2015 Покажи Скрий
- not set -
7

Сист. инсталация TRZ_DLL

Системна инсталация за ТРЗ 21.11.2012 Покажи Скрий
Системни инсталации да се свалят само след консултация с екипа на фирма Ранком'91
8

Сист. инсталация NEW_REP

Системна инсталация 20.07.2011 Покажи Скрий
Системни инсталации да се свалят само след консултация с екипа на фирма Ранком'91
9

Сист. инсталация BASE_REP

Системна инсталация 20.07.2011 Покажи Скрий
Системни инсталации да се свалят само след консултация с екипа на фирма Ранком'91