Feb

2019Актуализации

Обща инструкция за правене на актуализации (MS Word file)

Условия за актуализация

програма за отдалечена помощ

Актуализация за продукт Заглавие Дата Дeтайли
1

Двустранно счетоводство

19.03.2018 качена е актуализация за 2018г. 19.03.2018 Покажи Скрий
19.03.2018
Качена е актуализация на програмен продукт ФСД.
Ще изисква регистриращ ключ и съответно платена годишна такса актуализация/поддръжка!
- Оптимизирано е добавянето на нов контрагент (проверка на ддс регистрираните фирми)
- Добавена е възможност за пакетна проверка на дневниците по ддс за контрагенти, за които в базата на НАП има данни за дерегистрация по ДДС (важно за дневници на покупки - да не подават фактури с право на ддс от фирми за които има информация, че са дерегистрирани)

- добавено е писмо за потвърждения на салда към контрагенти.

- добавен е експорт в csv файл (отваря се с ексел) на справки хронология оборотна ведомост, салда по партиди, салда по контрагенти, баланс , опр, опп

- добавена е възможност за превод на оборотна ведомост (изход в html формат)

предстои да се добави:
- възможност за издаване на фактура веднага след въвеждане на първичен документ в екран счетоводство въвеждане на документи.04.02.2016 добавена е опция за подаване на дневници и декл за м.01 по стария формат.

30.01.2016 Добавена е актуализация касаеща промените в правилника за прилагане на ЗДДС от 29.01.2016.


19.02.2014 г. Добавена е проверка за регистрация по ДДС за контрагентите в екран добавяне на контрагент. След въвеждане на булстат или номер по ддс натиснете F2 ако има регистрация ще се попълни номера по ддс. Работи и за чуджи фирми.

27.01.2014 г. Качена е актуализация за 2014г. с отразени промените в ЗДДС - изисква платена годишна актуализация за 2014г.
- отразени са промените по ЗДДС касаещи режим на касаова отчетност на ддс
- отразени са промените по ЗДДС касаещи сделките по чл. 163а (обратно начисляване)
- усокрен е алгоритъм структурен тест и обнови станцията

Актуализацията ще изисква платена годишна такса. Моля прочетете условията публикувани в сайта.

15.03.2013 Качена е актуализация за 2013г.
- добавена е опция за референтен номер (може да се използва, за да се проследят документите по даден договор, лизинг и тн)
- добавена е функционалност за следене на маржа на туроператорите и излисляване на ддс-то при финализиране на сделката / пътуването
- добавена е фунционалност за стартиране на сесия за отдалечена помощ с екипа на ранком
- добавени са вид сделки 41 и 42 , които позволяват да се начисли ДДС в месец различен от осчетоводяването на основата (то става с вид док. 00 вид сделка 01) и за нуждите на дневника програмата автоматично изчислява основата. Може да се ползва и за протоколи.

- други подобрения в модул склад.

- следваща актуализация ще бъде качена на 22.03.2013

19.02.2013 Актуализацията за 2013г ще бъде качена на 25.02.2013

05.03.2012 Актуализацията за 2012 изисква ключ и платена такса за подръжка.

- пуснете обнови станцията, структурен тест
- във всяка фирма преди да започнете работа пуснете индексиране
- формата на файловете за дневници по ЗДДС отговаря на исикванията на НАП публикувани м.02.2012
- улеснен запис на файлове за дневници по ЗДДС в папка на локален дист, структурирана с поддиректория за всяка фирма
c:\fsd_dds\ime na firma
- добавен печат на мемориален ордер (клавиш f9) в екран счетоводство въвеждане на документи
- добавена възможност за бърз достъп до склада през екран въвеждане (ако се обработват документи за услуги и касаещи склада )
- търсене по част от име във валутна партида въвеждане
- проверка за дублиране на операция (по дебита на 41 група или по кредита на 40) с цел избягване на повторно включване на документ в дневник по ЗДДС


08.03.2011 Aктуализация на VIES декларацията по отношение на освободени сделки.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.01.2011 Нанесени са корекции в съответсвие с промените в ЗДДС
Добавен е екран за закриване на няколко фактури от един контрагент в Счетоводство въвеждане. - Активира се с F5
Добавена е опция за качване на 20% ддс в екран Склад - приход
В Сервиз- описания и настройки - настройки за склада е сложена опция да се избере по каква средна цена се работи.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.02.2010 Нанесени са корекции по справка декларация, покупки и продажби ЗДДС

Добавена е нова функционалност на сметка - "Количествена партида" Позволява да се водат количествени партиди
в Счетоводство без да е необходимо да се минава през модула склад. Може да се използва горива, материали и тн

Справка Салда по партиди е добавена опция - количествена партида

Бързото плащане по каса с клавиш F8 - вече работи и във фирми , които не са регистрирани по ЗДДС

В модул счетоводство е добавена опция да не се осчетоводява отписването на продадените стоки ( прави се от счетоводителя)

Добавено е търсене по част от име на партида други в екран въвеждане клавиш -F4

и др.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.07.2009 Актуализирана проверката в дневници по ддс и процедура индексиране.


15.05.2009 Доработена е проверката за некоректни сметки в индексиране.
Справка оборотна ведомост по подразбиране да излиза за периода за който са пуснати салда и без нулевите сметки


08.04.2009 Проверката за некоректни документи проверява и за празни дати на документ
Печат в номенклатура други
Проверка за осчетоводени фактури в предходен период (ддс дневници) търси само по контрагент-фактура (преди имаше и дата),
защото понякога една и съща фактура погрешка се осчетоводява с различни дати и проверката изпуска дублажа

25.02.2009 Добавена възможност при създаване на НОВА ФИМРА да се копират напълно данните от вече съществyваща фирма.
Тази функция е удобна при правене на годишното приключване (нов период) за фирмите. Вместо да се прави архив
от текущата фирма и да се възстановява в новата фирма - може директно при създаването на новата фирма да се
насочи от коя база данни да копира данните. Пример работим във фирма 'rankom' и за нуждите на прехода правим
'rankom08' при създаването на която указваме да се копира от 'rankom' - така не е необходимо да правим архив
в 'rankom', който после да възстановим в 'rankom08'


23.02.2009 Нанесени промени в баланса - салдата на активно-пасивните сметки се взимат от партидите
дебитните салда за актива, кредитните салда за пасива.


23.02.2009 Бутон f5 в екран влагане - добавени колони в помощен екран номенклатура в склад влагане - за да се вижда кой артикул с
коя прикл. сметка е насочен

23.02.2009 Нанесени корекции в спаравка Оборотна ведомост в Склад - сумарно артикули по складове.


23.02.2009 Добавена е справка Движения и наличност за артикул по складове, показва движения на артикули по складове само
количествено.

19.02.2009 Добавена е възможност кредитните известия от склад да се осчетоводяват като фактури и салдата им
да се виждат в салда по контрагенти / за да може ръчно са се срещнат с дадена фактура/


13.02.2009 Добавена е възможност Салдата по фактури на контрагентите да се изчисляват динамично
при разнасяне на плащанията. По този начин в екран въвеждане на документи при натискане на F4
се виждат актуалните салда /към момента/ на контрагентите без да е необходимо да сте пуснали
Салда и Обороти преди това.


13.02.2009 Добавена е възможност за зареждане на складови документи аналитично от друг софтуер.
Това е подходящо за клиенти, който водят складова наличност на фирми работещи със
софтуер за склад.
За целта е необходим импортен файл с определени параметри,които за дефинирани в екран импорт.
Главно меню - Импорт - Зареждане на складови и счетоводни документи от текстов файл


10.02.2009 Добавена е възможност номерата на счетоводните операции да се номерират
автоматично за регистъра в който са взети. За целта е необходимо да се зададе
начален номер на операция за всеки регисър. Това става в Главно меню - База данни -
Номенклатура на регистрите - за всеки регистър има отделен брояч на операциите.
Тази схема на работа е подходяща за клиенти, който на вкарват документи едновременно
в един регистър от няколко работни места в мрежа.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.10.2008 Баланс,ОПП,ОПР с възможност да се изтеглят настройки от избрана фирма.

28.06.2008 Марж (при търговците на автомобили)

28.06.2008 Баланс и ОПП

28.01.2008 Екран за въвеждане на документи в Счетоводство - добавени са нови функции
F6 - повтаря последния въведен документ - като се сменят само партидите по
дебита и кредита и стойноста на операцията. Примерно при последователно
осчетоводяване на десет документа за покупки (наем,телефон,ток,вода,интернет ...)

28.01.2008 Дневници по ДДС - добавена е проверка за осчетоводени фактури с повече от един
документ, което е допустимо, но може да доведе до дублиране на фактура в дневника.

28.01.2008 Сменен е регистриращия ключ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Начало на списъка 01.08.2008


2

ТРЗ - КАДРИ - НОИ

01.02.2019 - Качена е весия с Декларация 1 за 2019г. 21.01.2019 - Качена е версията за 2019 .Версията изисква платена актуализация за 2019 год. С версията за 2019 може да се работи и за 2018 г. Версията не изисква приключен месец 12.2018 година. 01.02.2019 Покажи Скрий
01.02.2019 - Kaчена е Декларация 1 за 2019г.

21.01.2019 - Качена е версията за 2019 г.
Правите следното:
1. От Сервиз-Сервиз на базите данни пускате еднократно от коя и да е фирма:
а) <Структурен тест>
б) < Обнови станцията>
2. Във всяка фирма пускате <Индексиране>
3. За фирмите , в които сте в 01.2019 от Сервиз-изпълнявате Актуализация за 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.01.2019 - Отстранени са някои проблеми с файловете за масово плащане.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.01.2019 -Качен е новият формат за ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ (Пощенска банка).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.12.2018 -Качена е таблицата за годишния данък върху доходите.

1. От Сервиз - !!! Сервиз на базите данни!!! - пуснете <Обнови станцията> и <Структурен тест>
2. Във всяка фирма пуснете индексиране.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.11.2018 - Корекции в приложение 10 , отпуск на баща при раждане на дете 15 календарни дни , когато лицето работи на график.
1. От Сервиз - !!! Сервиз на базите данни!!! - пуснете <Обнови станцията> и <Структурен тест>
2. Във всяка фирма пуснете индексиране.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.09.2018 - Пуснете индексиране. От Бд-Кадри- Банки на код 3628 - в поле 'др.банки'- напишете Y , ако сметките на лицата са в различни банки.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2018 - Пуснете от - Сервиз- Сервиз на базите данни - Обнови станцията.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.07.2018 - Отстранен е проблемът с обезщетението за 15 календарни дни за баща.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,07,2018 - Промяна формата на болничните и майчинството.
1 От Сервиз - Сервиз на базите данни - пуснете <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА> - пуска се еднократно в коя и да е фирма.
2. Във всяка фирма пуснете от Сервиз - <Индексиране>.
---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
18.06.2018 Програмен продукт ФАКТ ТРЗ-КАДРИ-НОИ - Криптиране на данните

Личните данните за лицата се криптират в базата данни. Ползването на тези данни става само през
програмния продукт ФАКТ от лицата имащи съответните правомощия за това.
Достъпът до данните е защитен с пароли(не по-малки от осем Символа) и дефиниране на права за съответните потребители.
Архивите след датата на актуализация са също с криптирани данни за лицето.
Старите архиви правени преди датата на актуализация, а също така и новите - трябва да бъдат съхранявани според изискванията на GDPR стандарта.

Преди да изтеглите версията на ТРЗ програмата съобразена с изискванията GDPR стандарта направете следното:

1. Приключване на месеца при фирмите, за които са изчислени и изплатени заплатите.
2. Архивиране на данните.

След изтегляне на актуализацията:

1. При влизане в конкретна фирма програмата ше извърши криптиране на данните.
2. През "Сервиз- Сервиз на БД" - "Обнови станцията".Пуска се еднократно при първата фирма,която сте избрали.
3. Задължително "Индексиране" на вече криптираните данни.

За крайния потребител начина на работа с програмата не се променя.

Фирма Ранком-91 подържа програмните продукти, но не събира и съхранява данни на клиенти.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.04.2018- Качена е справката за статистиката по тримесечия. Пуснете от Сервиз на базите данни -<Обнови станцията> .Пуснете изчисление на заплатите.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.03.2018- Добавени са нови длъжности в сила от 01.03.2018. Пуснете от Сервиз на базите данни -<Обнови станцията> и във всяка фирма <Индексиране>.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.01.2018 - Отразени са промените в декларация 1 за 2018 г
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
24.01.2018 - Версия за 2018 г.
След получаване на регистриращ ключ направете следното:
1. Пуснете от Сервиз - !!! Сервиз на базите данни!! - Структурен тест - и Обнови станцията . Пуска се еднократно от коя и да е фирма. Ако работите в мрежа от всяко работно място се пуска Обнови станцията.
2. Във всяка фирма се пуска индексиране.
3. Ако в съответната фирма сте в месец 01.2018 - пускате от Сервиз- Актуализация на данните за 2018 - Актуализация.
С версията за 2018 може да се работи и за 2017 г. Версията не изисква приключен месец 12.2017 година.
За фирмите , които са на сумирано работно време повече от един месец от меню Сервиз - Данни за фирмата и настройка - Периоди на сумираното раб, време - въведете си периодите за 2018 и нормативните дни за периода.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.12.2017 - Пуснете от Сервиз - Сервиз на базата данни - Обнови станцията.
. Може да разпечатите декларациите от меню "Годишен ДОД" - Декларации по чл. 49 , ал.4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.09.2017 - Пуснете от Сервиз - Сервиз на базата данни - Обнови станцията.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.06.2017 -Отразени са промените в декларация 1 във връзка с версията на НАП от 01.06.2017 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.06.2017 - След сваляне на новата версия направете следното:
1. Пуснете от Сервиз - !!! Сервиз на базите данни!! - Структурен тест - и Обнови станцията . Пуска се еднократно от коя и да е фирма. Ако работите в мрежа от всяко работно място се пуска Обнови станцията.
2. Във всяка фирма се пуска индексиране.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.05.2017 -Отразени са промените в уведомленията по чл.62 в съответствие с програмата на НАП за трудовите договори от 02.05.2017 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.04.2017 Промени при изчисляване на МОД при СИРВ за период по дълъг от един месец.Моля, прочетете т. 16 от Сервиз- Въпроси.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.04.2017 - Качена е версия с промяна на Уведомленията с код по ЕКАТТЕ Моля, прочетете т..15 от Сервиз-Въпроси.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.03.2017 -Добавен вид осигурен по чл.4, ал.9 от КСО код 96.
В Картотеката не се въвежда заплата , избира се в поле категория персонал 0 -като самоосигуряващ се ,зпалата 0 ,продължителност 8 часа, поле максимален доход за СО се пище 460.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.02.2017 - Отразени са промените в декларация 1 за лицата на граждански договори.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.02.2017 - Отразени са промените в декларация 1 за обезщетенията по чл. 222 , ал.1.
Не е нужно да се пускат структурен тест и обнови станцията.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.02.2017 - Отразени са промените в декларация 1 за лицата на ДУК и втори трудов договор осигурени на максимума на друго място.
Не е нужно да се пускат структурен тест и обнови станцията.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.02.2017 - Корекция в декларация 1 за самоосигурените лица.Годишен отчет за статистиката за 2016 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.01.2017 - Качена е версия с новата декларация 1 за 2017 година.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.01.2017 - След получаване на регистриращ ключ направете следното:
1. Пуснете от Сервиз - !!! Сервиз на базите данни!! - Структурен тест - и Обнови станцията . Пуска се еднократно от коя и да е фирма. Ако работите в мрежа от всяко работно място се пуска Обнови станцията.
2. Във всяка фирма се пуска индексиране.
3. Ако в съответната фирма сте в месец 01.2017 - пускате от Сервиз- Актуализация на данните за 2017 - Актуализация.
С версията за 2017 може да се работи и за 2016 г. Версията не изисква приключен месец 12.2016 година.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.12.2016 - Добавен е 02.01.2017 като почивен ден. Моля, пуснете във всяка фирма индексиране.
------------------------------------------------------------------------------------------
19.12.2016 -Изравняване на данъка за 2016 г.
------------------------------------------------------------------------------------------
16.11.2016 -Обезщетения по чл. 222 ал. 1 - особени случаи.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.10.2016 -Добавена е възможност за печат на Приложения № 9,10 и 11 и за корекция на болнични и майчинство за минали месеци.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.08.2016 -Отстранен е проблема с приложение №11 за самоосигуряващите се лица.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.06.2016 -Нанесени са актализации във формата за болничните при болнични без стаж и застъпващи се болнични.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.06.2016 -Нанесени са актализации във формата за болничните във връзка с версията на НОИ от 31.05.2016.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.05.2016 - Добавени са нови длъжности , съгласно промените в програмата на НАП за трудовите договори.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.05.2016 - Пуснете обнови станцията и във всяка фирма пуснете индексиране за добавяне на новите длъжности.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.05.2016 -Промени при сумираното работно време.Нощният труд и часовете в приравнен нощен труд се изплащат ежемесечно и са извадени от часовете в извънреден труд.Моля, прочетете точка 14 от Сервиз-Въпроси.Отстранен е проблема с минусовия приравнен нощ.тр
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.05.2016 -Промени при сумираното работно време.Нощният труд и часовете в приравнен нощен труд се изплащат ежемесечно и са извадени от часовете в извънреден труд.Моля, прочетете точка 14 от Сервиз-Въпроси.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.04.2016 - Отразвни са промени в болничните във връзка с последната версия на НОИ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.04.2016 - Отстранен е проблема с дните при болнични трудова злополука и бременност и раждане.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.02.2016 Направете следното:
1. Във всяка фирма пуснете индексиране.
2. От картотеката сменете код 23 на 128 в случаите ,че саммосигуряващия се е избрал да се осигурява за болнични.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.02.2016 - Качена е нова версия с възможност при сумирано работно време да се избере изплащане на договореното възнаграждение при изработени часове над нормативния брой за месеца.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.02.2016 Направете следното през Данни за фирмата и настройка - Периоди на сумираното работно време , иберете - Изплащане на договореното трудово възнаграждение при повече отработени часове.В този случай програмата изчислява заплата по-договор независимо от часовете.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.02.2016 - Качена е нова версия с възможност за подаване на промни в обстоятелства .Отстранени са проблеми с майчинството.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.02.2016 - Качена е нова версия ,в която са отразени промените в Декларации 1 и 6.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.02.2016-Качена е нова версия ,в която са отразени промените в Декларации 1 и 6.
Направете следното:
1. Ако предната версия Ви е от 02.02.2016 г. може да не пускате <Структурен тест>
иначе задължително пускате <СТРУКТУРЕН ТЕСТ> и <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА>
2. Пускате ИНДЕКСИРАНЕ във всяка фирма.Програмата добавя код 040 и променя в Картотеката вид осигурен 21 на вид осигурен 040. За самоосигуряващите се код 23 ,вече не се подава декларация 1.Дата в декларация 6 на изплатени/начислени заплати е посления календарен ден в месец на изплащане/начисляване.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.02.2016 - Качена е нова версия с формата за приложение № 11 за самоосигуряващи се.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.02.2016 - Качена е нова версия с формата за приложение № 11 за самоосигуряващи се.
01.02.2016 - Качена е нова версия.Отстранени са някои проблеми с формата на болничните.Качен е формата за Приложения № 2 до № 8 за майчинството.В процес на разработка е формата за самоосигуряващите се.
1. От Сервиз-!!! Сервиз на базите данни!! - пускате еднократно от коя и да фирма <СТРУКТУРЕН ТЕСТ> и <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА> .Ако работите в мрежа от всяко работно място се пуска <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА>.
2. Във всяка фирма пускате от Сервиз <ИНДЕКСИРАНЕ> и от Сервиз - "Актуализация на данните за 2016"..
3.С верисията може да се изготвят ведомостите за заплати за 01.2016 г.
4. За създаване на файла за болничните попълнете от -Създаване на файл за болнични - Данни за осигурителя.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.01.2016 - Качена е нова версия.Отстранени са някои проблеми с формата на болничните.Качен е формата за Приложения № 2 до № 8 за майчинството.В процес на разработка е формата за самоосигуряващите се.
1. От Сервиз-!!! Сервиз на базите данни!! - пускате еднократно от коя и да фирма <СТРУКТУРЕН ТЕСТ> и <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА> .Ако работите в мрежа от всяко работно място се пуска <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА>.
2. Във всяка фирма пускате от Сервиз <ИНДЕКСИРАНЕ> и от Сервиз - "Актуализация на данните за 2016"..
3.С верисията може да се изготвят ведомостите за заплати за 01.2016 г.
4. За създаване на файла за болничните попълнете от -Създаване на файл за болнични - Данни за осигурителя.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.01.2016 - Качена е врсията за 2016.Правите следното:
1. От Сервиз-!!! Сервиз на базите данни!! - пускате еднократно от коя и да фирма <СТРУКТУРЕН ТЕСТ> и <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА> .Ако работите в мрежа от всяко работно място се пуска <ОБНОВИ СТАНЦИЯТА>.
2. Във всяка фирма пускате от Сервиз <ИНДЕКСИРАНЕ> и от Сервиз - "Актуализация на данните за 2016"..
3.С верисията може да се изготвят ведомостите за заплати за 01.2016 г.
4. За създаване на файла за болничните попълнете от -Създаване на файл за болнични - Данни за осигурителя.
5. Файловете за приложения № 10 и №11 са в процес на работа и ще бъдат качени в следващите версси.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.01.2016 - Корекции в служебната бележка за самоосигуряващите се полагащи личен труд.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.01.2016 - Добавени са нови длъжности в сила 01.01.2016. Пуснете от Сервиз - Сервиз на базите данни - Обнови станцията.Във всяка фирма пуснете - Индексиране.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.12.2015 Отстранен е проблема с доброволноте застраховки при годишното изравняване на данъка.
Пуснете от мено "Годишен ДОД" - Създаване на данни за годишния доход и след това - Изчисляване на годишния данък,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.11.2015 - Данъчните облекчения се въвеждат от меню "Годишен ДОД" - Въвеждане на данъчни облекчения- въвеждат се бр.деца сумата за 1 дете е 200 лв. ,за 2 -400,за 3 и повече деца 600. За деца с група инвалидност за всяко дете по 2000 лв.След което се пуска изчисляване на данъка.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.10.2015 ВАЖНО! Отсранен е проблема при смяна на фирма.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.10.2015 - Качени са еднодневните трудови договори.Правите следното:
1. Сервиз - Актуализация на данните за 2015.
2.В картотеката въвеждате лицата със система на заплащане 6 , работното време 8 часа , заплата за 1 час.Вид осигурен 97 или 971 Код за ДОД 01 има данък по ЗДДФЛ..
3. Правите график , както за лицата по чл.114 .Прочете от въпроси т.9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.09.2015 - Качени са новите служебни бележки за удържания данък по трудови правоотношения и сметката за изплатени суми за лицата на хонорар.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.07.2015 - Нова оптимизирана версия.Моля, проверявайте новопостъпили, напуснали и самоосигуряващи с лица.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.06.2015 - Промени във връзка с минималната заплата от 01.07.2015.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.04.2015 - Отразени са промените при печат на Приложение 15 за болничните.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.03.2015 - За да направите дадена фирма архивна моля, прочетете точка 13. от Въпроси.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.03.2015 Качени са промените в декл.1 и 6 в Наредба Н-8 в ДВ бр.14 от 20.02.2015 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.02.2015Правите следното:
1. От Сервиз- Сервиз на базите данни пускате структурен тест. Теста се в коя и да е фирма и програмата оправя данните във вчки фирми.Ако работите в мрежа от всяко работно място пускате обнови станцията.
2. Във всяка фирма пускате от Сервиз - индексиране.
3. За сумираното работно време от Сервиз - Данни за фирмата и настройки - Периоди на сум.работно време освен въвеждане на периодите изберете и дали да плащате пълния размер на заплата при по-малко отработени часове.
4. Пускате изчисление.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.02.2015 Качена е версия с Деклараци 1 и 6 за 2015 г.Теставайте декларациите с програмата на НАП версия 7.02
Правите следното:
1. От Сервиз- Сервиз на базите данни пускате структурен тест и обнови станцията. Пускат се в коя и да е фирма и програмата оправя данните във вчки фирми.Ако работите в мрежа от всяко работно място пускате обнови станцията.
2. Във всяка фирма пускате от Сервиз - индексиране.
3. Пускате изчисление.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
23.01.2015 Правите следното:
1. От Сервиз- Сервиз на базите данни пускате структурен тест и обнови станцията. Пускат се в коя и да е фирма и програмата оправя данните във вчки фирми.Ако работите в мрежа от всяко работно място пускате обнови станцията.
2. Във всяка фирма пускате от Сервиз - индексиране.
3. Пускате изчисление.
--------------------------------------------------------------------------------------
23.01.2015 Правите следното:
1. От Сервиз- Сервиз на базите данни пускате структурен тест и обнови станцията. Пускат се в коя и да е фирма и програмата оправя данните във вчки фирми.Ако работите в мрежа от всяко работно място пускате обнови станцията.
2. Във всяка фирма пускате от Сервиз - индексиране.
3. Във фирмите , в които сте в месец 01.2015 г. от Сервиз изпълнявате -Актуализация на данните за 2015.
4. За фирмите , които работят на сумирано работно време повече от 1 месец от Сервиз- Данни за фирмата и настройка през бутон Периоди за сумирано работно време попълнете периодите.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.01.2015 Програмата автоматично подменя код за вид доход 101 с код 30714.Ако искате да промените кода от меню "Хонорари" - Актуализация на код за вид доход, може да промените кода. Има възможност за промяна на зададено ЕГН.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.12.2014 Качени са новите служебни бележки за данъка по ЗДДФЛ.Добавени са 02.01.2015 и 24.01.2015 ,като почивен ден и работен ден.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.12.2014 Отстранен е проблема при създаване на данни за годишно изравняване на данъка.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.11.2014 В платежна ведомост-аналитична е добавена възможността печата на общата ведомост да е по поделения.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.07.2014 От меню - сервиз - данни за фирмата и настройки сме добавили (почти най-долу) отметка, която включва в т.31 от Декларация 1 дохода по чл.24 от ЗДДФЛ, а ако не е маркирана по подразбиране се взима дохода по чл.42 за самооосигуряващите се, които полагат личен труд.

08.04.2014 Oтстранен е проблема с формата при печат на допълнителното споразумение.Пуснете обнови станцията.
04.11.2014 В платежна ведомост-аналитична е добавена възможност за подреждане на лицата по азбучен ред,по длъжност и по ЕГН.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.04.2014 - Пуснете от сервиз - сервиз на базите данни- структурен тест и обнови станцията.Във всяка фирма пуснете индексиране.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.03.2014 - Пуснете от сервиз - сервиз на базите данни - обнови станцията.Във всяка фирма пуснете индексиране
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.01.2014 - Актуализация за 2014.
1. От Сервиз - Сервиз на базите данни пускате последователно структурен тест и обнови станцията. Ако работите в мрежа от всяко работно място пускате обнови станцията.
2. Във всяка фирма пускате от индексиране.Ако текущия месец е 01.2014 от Сервиз изпълнете - Актуализция на данните за 2014.
3. В Декларация 6 за 01.2014 с осигуровките за 01.2014 данъка ще е 0, на екрана ще излезнат попълнени полета месец 12 и година 2013 ,за днъка по чл. 42 от ЗДДФЛ и ще се попълни вид плащане 8, данъка за 12-ти месец и дата на изплащане начисляване 31.01.2014.
4. В меню Обработки - Бреме.и ражд.от 135-410,Обезщет.15д.за баща,Обезщет до 2 г. е добавено новото обезщетение при осиновяване на дете от 2-5 годни съгласно чл. 164б , ал.1 от Кодекса на труда и чл.53а от КСО.
5. В Служебната бележка - годишна за лицата с доходи от друга стопанска дейност,
може да маркирате поле "Сумиране на брутния доход" ,в този сличай в бележката излиза брутния доход а не облагаемия по чл. 29 от ЗДДФЛ както е публикувана бележката в страницата на НАП.Направен е и новия вид на Справката за изплатени доходи на физическите лица.
6.Разработена е и опция за сумирано работно време за период по дълъг от един месец.Прочетете т.10 във Въпроси.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.01.2014 - Задължително пуснете структурен тест и обнови станцията.Във всяка фирма пуснте индексиране.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.11.2013 - След изтегляне на актуализация пуснете структурен тест и обнови станцията.Във всяка фирма пуснте индексиране.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.11.2013 След изтегляне на актуализация, пуснете обнови станцията. Във всяка
фирма пуснете индексиране.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.10.2013 Отстранен проблем при създаването на графици.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.09.2013 Ако датата на изплащане на сметката е след 30.09.2013 , програмата автоматично не удържа данък.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.05.2013 Отразени са промените за болничните от 01.05.2013 съглано изискванията на НОИ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.03.2013 Пуснете от сервиз - сервиз на базите данни - обнови станцията . Във всяка фирма пуснете изчисление. За да излизат фишовете с осигуровки от работодателя маркирайте полето печат на осигуровките от работодателя.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.03.2013 Добавени са кодове 28 и 29 за годишната справка по чл. 73. Сменен е 11.05 работен ден на 18.05. За да се появят кодовете в справката и за промяна на работните дни пуснете във всяка фирма индексиране.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.02.2013 Във връзка с многото запитвания за здравните осигуровки за дните в неплатен отпуск ,при изчисляване на заплатите е добавена възможност за избор.Ако версията вие след 05.02.2013 не пускайте структурен тест и обнови станцията пуснете изчисление
28.01.2013 Ако имате последна версия от 23.01 пуснете само обнови станцията.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.01.2013 Минете през актуализация за 2013 .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.Ф01.2013 Отсраненни са някои проблеми от версията от 21.01.2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.01.2013 Направете следното:
1. Пуснте структурен тест и обнови станцията .Пуска се едноктано от коя и да е фирма.
2. Във всяка фирма пускате индексиране. Ако сте в месец 01.2013 от сервиз изпълнте т. Актуализация на данните за 2013.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.01.2013 Правите следното:
1. Във всяка фирма пускате индексиране. В справката за дължими осигуровки по параграфи са събрани сумите в новите кодове.Ако маркирате стари кодове ще ви излезнат сумите разделени по старите кодове.
2. Дискетата за болнични се прави като се задава периода на представяне на болничните и майчинството пред работодателя и се кликва на бутон <СЪЗДАВАНЕ>. Важно ! За майчинството до сега не се изскваше входяща дата затова преди да правите дискета моля въведете от обработки -преглед и корекция на болнични и майчинство за текущия месец входящата дата.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.11.2012 - Ако имате такъв случай направете следното:
1. От сервиз- актуализация на данните за 2012 изпълнете актуализация.
2. В картотеката избирате код за вид осигурен 82 или 821 взависимост дали лицето е родено преди или след 1960 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.09.2012 В Справки - кадри в Справка по месторабота и длъжност , при избор на поле "Справка с образование и срок на договора" излиза новата справка.
-------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2012 Направете следното: (Само за гр. Варна)
1. От БД- заплати - Празнични дни и дни които се отработват въведете 15.08 .2012 като почивен ден.
2. От Сервиз - Статистически - поправте работните дни на 22.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.05.2012 Направете следното:
1. От сервиз-сервиз на базите данни -пускате структурен тест и обнови станцията ( еднократно в коя и да е фирма)
2. Във всяка фирма индексиране.
3. От обработки - Обезщетения и допълнителни възнаграждения в поле "Командировъчни" добавяте сумата над двукратния размер .Програмата изчислява осигуровки за ДОО и данък по ЗДДФЛ. Осигуровки за здравно осигуряване върху командировъчните не се начисляват.
4. Ако искате командировъчните да се удържат (т.е ако са платени на лицето) от Сервиз- Данни за фирмата и настройка - маркирайте поле "Удържане на командировъчните"
5. В декл.1 за съответното лице се генерират 2 записа единия е с осигуровки за ДОО , а другия само със здравно осигуряване. (При разлика в осигурителния доход и дохода за здравно осигуряване се подават 2 записа)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.04.2012 - Направте следното:
1. От сервиз-сервиз на базите данни -пускате структурен тест и обнови станцията ( еднократно в коя и да е фирма)
2. Във всяка фирма индексиране.
3. От меню - Дискета за болнични - Данни за придружителното писмо - Данни за приложение 15 попълнете името и фамилията на длъжностното лице
05.04.2012 - Моля, тествайте само файл POPO2007.TXT
02.04.2012 - Качен е новия формат за болничните.
1. От сервиз-сервиз на базите данни -пускате структурен тест и обнови станцията ( еднократно в коя и да е фирма)
2. Във всяка фирма пускате индексиране.Изчисление на заплатите.
Във връзка с боничните, ако не сте въвеждали входящ нонер и дата , от Обработки-Преглед и корекции на блонични и майчинство за текущия месец - може да въведете входящия номер.
В страницата на НОИ има тестване on line преди да носите данните в НОИ моля, тествайте .
13.02.2012 .
1. Пускате структурен тест и обнови станцията. Във всяка фирма пускате индексиране.
2. За фирмите , в които сте в 01.2012 г. от сервиз пуснете Актуализация на данните за 2012 .
3. При корекции за минал месец или при изплащане на обезщетения по чл. 222, ал 1 , които не са от първо число на месеца, зот екран НАП - ДЕКЛ 1 И ДЕКЛ 6 - задължително пускате "Корекции за минал има" вече има добавен бутон корекция за декл. 6. Програмата изчислява разликите в декл. 6 .
3

Хонорари

28.01.2013 Нова сметка за изплатени суми.Нова служебна бележка. 28.01.2013 Покажи Скрий
За промените за 2013 направете следното
1. От сервиз - !!! Сервиз на базите данни!!! изпълнете структурен тест и обнови станцията . ( Прави се еднократно и променя всички фирми.)
2. Във всяка фирма пуснете индексиране и от сервиз - Актуализация на данните за 2013.
4

Платежни

01.08.2018 г. - Въведени са новите сметки на НАП . 01.08.2018 Покажи Скрий
01.08.2018 г. - Въведени са новите сметки на НАП - Във всяка фирма пуснете индексиране.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.11.2016 г. - Въведени са новите сметки на НАП - Във всяка фирма пуснете индексиране.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.04.2014 г. - Отстранен е проблема булстата при самоосигуряващи се.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.03.2014 - Изтеглете актуализация на платежните и направете следното:
1. От сервиз - сервиз на базите данни пуснете <Структурен тест> и <Обнови станцията>. Пуска се еднократно от коя и да е фирма.
2. Ако работите в мрежа от всяко работно място пуснете <Обнови станцията>.
3. Във всяка фирма пуснете индексиране.
4. В База данни е въведена нова номенклатура Сметки на НАП , когато правите новите платежни към бюджета в поле Платетете на с F2 , излизат сметките към НАП .Избирате сметката за съответния град и вид плащане.
5

TManager склад магазин

Актуализация на Tmanager склад- магазин 01.02.2012 Покажи Скрий
6

Tmanager+

14.05.2015 г. Добавени нови функции 15.05.2015 Покажи Скрий
- not set -
7

Сист. инсталация TRZ_DLL

Системна инсталация за ТРЗ 21.11.2012 Покажи Скрий
Системни инсталации да се свалят само след консултация с екипа на фирма Ранком'91
8

Сист. инсталация NEW_REP

Системна инсталация 20.07.2011 Покажи Скрий
Системни инсталации да се свалят само след консултация с екипа на фирма Ранком'91
9

Сист. инсталация BASE_REP

Системна инсталация 20.07.2011 Покажи Скрий
Системни инсталации да се свалят само след консултация с екипа на фирма Ранком'91